Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Skyhook Projects: Skyhook Projects, Postbus 2011, 7801 CA te Emmen, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Skyhook Projects overeenkomt dat Skyhook Projects  diensten aan haar zal verlenen.

1.3 opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Skyhook Projects en opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en Skyhook Projects, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

1.4 diensten: alle dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen van plannen, adviezen en het geven van trainingen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door opdrachtgever verstrekt aan Skyhook Projects, met expliciete uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer te zijn overeengekomen.  

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst van de daarbij gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand zodra de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door Skyhook Projects retour is ontvangen. 

4. VERGOEDING

4.1 De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan Skyhook Projects voor door Skyhook Projects aan opdrachtgever verleende diensten bestaat uit de som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het basistarief.

4.2 De door opdrachtgever aan Skyhook Projects te betalen vergoeding zal worden berekend exclusief BTW.

4.3 Eventuele reis-, parkeer,- en verblijfskosten worden apart in rekening  gebracht.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Skyhook Projects is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Skyhook Projects het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Offertes van Skyhook Projects zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

5.4 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Skyhook Projects nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Skyhook Projects betrokken (zullen) zijn.

5.5 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal opdrachtgever Skyhook Projects schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient opdrachtgever Skyhook Projects de kans te geven om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

5.6 Indien Skyhook Projects aan opdrachtgever een schriftelijk stuk toezendt met daarop de vermelding “definitieve versie”, worden de werkzaamheden in verband met het betreffende stuk als voltooid beschouwd indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na toezending zijn gewenste wijzigingen of opmerkingen aan Skyhook Projects kenbaar heeft gemaakt. Wijzigingen waarom opdrachtgever na ommekomst van voornoemde termijn verzoekt zullen in een separate opdracht overeen moeten worden gekomen.

6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden kosten voor overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht. 

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Skyhook Projects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Skyhook Projects worden verstrekt.

7.2 Skyhook Projects heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

7.3 Skyhook Projects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Skyhook Projects haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.

7.4 Als Skyhook Projects daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Skyhook Projects kosteloos een eigen werkplek met telefoon en internetaansluiting. 

8. BETALING

8.1 Facturering vindt maandelijks plaats over de uren die in de voorgaande maand zijn gemaakt. Ook de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten worden maandelijks gefactureerd.

8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 30.44.38.847 ten name van Skyhook Projects te Emmen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door Skyhook Projects met een langere kredietgeving dan 14 dagen is ingestemd.

8.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Skyhook Projects maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van opdrachtgever. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend door middel van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedraagt minimaal 500 euro per te incasseren bedrag.

8.5 Skyhook Projects heeft, indien naar zijn mening, de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, het recht van opdrachtgever te vragen dat opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Skyhook Projects te bepalen vorm. Indien opdrachtgever de verlangde zekerheid niet wil of kan stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst onmiddellijk te staken en is al hetgeen Skyhook Projects van opdrachtgever uit welke hoofde ook te vorderen heeft, direct opeisbaar.  

8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever voor deze en andere werkzaamheden niet op.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1 De aansprakelijkheid van Skyhook Projects voor schade geleden door opdrachtgever wegens door Skyhook Projects aan opdrachtgever verleende diensten is te allen tijde beperkt tot hooguit het factuurbedrag.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Skyhook Projects voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van door Skyhook Projects opgestelde adviezen of overeenkomsten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Skyhook Projects voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door Skyhook Projects geleverde diensten.

9.4 Skyhook Projects is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de door Skyhook Projects geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Skyhook Projects.

10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1 Skyhook Projects is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2 Indien de overeenkomst van opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Skyhook Projects op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Skyhook Projects de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

11. OVERMACHT

11.1 Indien Skyhook Projects door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst van opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

11.3 In geval van overmacht van Skyhook Projects heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Skyhook Projects als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Skyhook Projects onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Skyhook Projects kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

12. AUTEURSRECHT

12.1 Het auteursrecht op door Skyhook Projects vervaardigde trainingen, documenten en adviezen of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij Skyhook Projects, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven.

12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skyhook Projects zullen door opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden, tenzij dit schriftelijk vastgelegd wordt.

13. VERTROUWELIJKHEID

13.1 Zowel Skyhook Projects als opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven, tenzij uitdrukkelijk met elkaar overeengekomen.

13.2 Skyhook Projects mag, in het kader van referenties, melding maken van de naam van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever deze uitingen uitdrukkelijk uitsluit.

14. GESCHILLEN

14.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

14.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.


15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke opdracht tussen Skyhook Projects en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Lynn Coleman
Tel. 0591 76 40 14 | Mob. 06 547 107 95

Postbus 2011 | 7801 CA Emmen
Hesselterbrink 122 | 7812 EC Emmen
Nieuw product nodig:

Vier nationaliteiten in één team: een kippenhok!

Doe de test